Съобщение - ХЕМУС ООД публична покана

Доставка и въвеждане в експлоатация на специализирана електронна техника и софтуер за дизайн на килими


Съобщение - ХЕМУС ООД публична покана

СЪОБЩЕНИЕ

ХЕМУС ООД, отправя покана до потенциални участници в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет:
„Доставка и въвеждане в експлоатация на специализирана електронна техника и софтуер за дизайн на килими“.

Във връзка с реализиране на дейности по Проект „ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА ТРАДИЦИОННОТО ПРОИЗВОДСТВО В ХЕМУС ООД“, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.050-0006, по процедура „МИГ Белово, Септември, Велинград – Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на Оперативна Програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Публичната покана с документите за участие са публикувани в Единния информационен портал – ИСУН 2020 в модул „Е-Тръжни процедури“.

Офертите се подават в Информационната система за управление и наблюдение на средствата на ЕС в България 2020 (ИСУН 2020).

 
гр. Велинград 4600,
адм. Офис: ул. Банска 8
Hemus
  За Хемус
В пресата
Килимите на Хемус
Колекции килими
Разходка из Европа по килимите на Хемус
Проекти
Контакти

BG | EN