Информация за хоризонтални политики и визуализация

Наименование на бенефициента - ХЕМУС ООД, Номер на договора  BG16RFOP002-2.050-0006-C02


Информация за хоризонтални политики и визуализация

Наименование на бенефициента     ХЕМУС ООД
Номер на договора    BG16RFOP002-2.050-0006-C02
Наименования на партньорите по проекта(ако е приложимо)    Неприложимо
Място на изпълнение    гр. Велинград

1.    Хоризонтални политики на ЕС

Моля, посочете спазват ли се и по какъв начин хоризонталните политики на ЕС при изпълнението на проекта 

1.1 Равнопоставеност и недопускане на дискриминация
Посочете конкретната дейност, в която е застъпен конкретният хоризонтален принцип и как тя спомага за постигането му (ако е приложимо). 
Неприложимо

1.2 Устойчиво развитие
Посочете конкретната дейност, в която е застъпен конкретният хоризонтален принцип и как тя спомага за постигането му (ако е приложимо). 
Неприложимо

1.3. Други
Неприложимо

2.    Информация и комуникация
    
По какъв начин се осигурява публичността и информирането на обществеността относно финансовия принос на ЕС за реализацията на проекта? Моля, отбележете, кои от изброените дейности са изпълнени по Вашия проект, където е приложимо.
    
2.1. Информирани ли са участниците/получателите на услугата за ползването на финансиране по линия на оперативната програма, съфинансирана от ЕФРР?
Всички служители на ХЕМУС ООД, заинтересовани страни, партньори, доставчици и обществеността са информирани за финансирането на проекта. Това се случва чрез изготвения и монтиран на видно място плакат, както и информацията, публикувана в сайта на фирмата - https://hemus-bg.com/pages-19-demonstracionno-video 

2.2. Посочено ли е във всеки документ, свързан с изпълнението на проекта, който се използва за обществеността или за участниците, включително всеки присъствен списък или друг доказателствен материал, че се ползва финансиране по линия на оперативната програма, съфинансирана от ЕФРР?
Да, навсякъде, където е възможно се посочва, че се ползва финансиране по линия на оперативната програма, съфинансирана от ЕФРР. Изготвените плакат и информация в сайта на фирмата, са съобразени с насоките в Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.

2.3. Поставен ли е на видно за обществеността място поне един плакат (минимален размер А3) с информация за проекта (приложимо за проекти, по които не се финансира инфраструктура или строителни дейности)? 
Да, поставен е един плакат, съдържащ информацията за проекта. Информационния плакат е разположен на видно място на входа на административния офис на бенефициента, където се реализират финансираните дейности по проекта.

2.4.  В рамките на два дни от сключване на договора за безвъзмездна финансова помощ на уеб-сайта на бенефициента (ако има такъв) е публикувано кратко описание на проекта, включително на неговите цели и резултати. Изрично е посочен финансовия принос на ЕС и общото лого за програмен период 2014-2020?
Да, на 27.02.2020 г. в сайта на ХЕМУС ООД е публикувана информация съгласно изискванията, за проекта, цели, резултати и финансов принос - https://hemus-bg.com/pages-6-dogovor-za-bezvazmezdna-finansova-pomosht 

2.5. По време на изпълнението на договора поставен ли е временен билборд със значителни размери на видимо за обществеността място, отговарящо на следните условия: 
а) общото участие на публичните средства за договора е над 500 000 евро; 
б) договорът се отнася до закупуване на физически предмет или за финансиране на инфраструктурни или строителни работи?
Неприложимо

2.6.   Поставена ли е постоянна табела или билборд със значителни размери на видимо за обществеността място, най-късно три месеца след приключването на договора, отговаряща на следните условия: 
а) общото участие на публичните средства за договора да е над 500 000 евро; 
б) договорът да се отнася до закупуване на физически предмет или за финансиране на инфраструктурни или строителни работи; 
Неприложимо

2.7. Организирани ли са минимум две публични събития (пресконференции и/или информационни дни за представяне на проекта), в случай че общото участие на публичните средства за договора е над 500 000 евро? 
Неприложимо

2.8. Организирана ли е официална церемония  за ефективния старт на проекта, в случай че:
а) общото участие на публичните средства за договора е над 500 000 евро; 
б) договорът се отнася за финансиране на инфраструктурни или строителни работи. 
Неприложимо

Официален представител на бенефициента или упълномощено от него лице:

Име: Надя Парпулова-Ашуърт
Дата: 05.11.2021 г.
Подпис: ……………………………………

 
гр. Велинград 4600,
адм. Офис: ул. Банска 8
Hemus
  За Хемус
В пресата
Килимите на Хемус
Колекции килими
Разходка из Европа по килимите на Хемус
Проекти
Контакти

BG | EN