ЕС
ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03.-0520 /номер от ИСУН/

„Хемус ООД с нови по-добри и безопасни условия на труд”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз

ЕСФ

 

 

tsaПРОЕКТА КОЙТО СЕ ИЗПЪЛНЯВА С ФИНАНСИРАНЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИЯТА Е:

Обучение по практически и пазарно ориентирани занаяти за хора в неравностойно положение (с фокус върху помаци и роми) и повишаване заетостта и възможностите за икономически просперитет в слабо-развит район като Западните родопи, срок 12 месеца.

МИСИЯТА НА ТРЪСТ ЗА СОЦИАЛНА АЛТЕРНАТИВА Е:

да се прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех.

Повече информация можете да намерите на www.socialachievement.org