Архив на: administrator

Сключен договор за доставка на техника

 

На 07.07.2021г ХЕМУС ООД сключи договор с „Обединени доставчици на информационни технологии. БГ“ЕООД за доставка на специализирана електронна техника за нуждите на дейността на предприятието.

Закупената техника се очаква да повиши капацитета на производство значително.

Проектът номер:№ BG16RFOP002-2.050-0006 е финансиран от ОПИК.

НОВА ПУБЛИЧНА ПОКАНА ХЕМУС

 

СЪОБЩЕНИЕ ХЕМУС ООД, отправя покана до потенциални участници в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на специализирана електронна техника и софтуер за дизайн на килими“, Във връзка с реализиране на дейности по Проект „ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА ТРАДИЦИОННОТО ПРОИЗВОДСТВО В ХЕМУС ООД“/ за повече информация моля отворете прикачения по-долу файл/

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ХЕМУС

 

 

„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

„ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА ТРАДИЦИОННОТО ПРОИЗВОДСТВО В ХЕМУС ООД”

РЕЗЮМЕ

Фирма „Хемус” ООД работи вече 20 години, като развива дейността си изцяло в творческата индустрия, изработвайки продукти с културно национално, европейско и световно значение. Изработват се главно дизайнерски килими от 16-18 век. Фирмата има основно три производствени процеса: "Създаване на дизайни", "Изготвяне на бои/цветове" и "Ръчно тъкане на килими". Втория и третия процес е развит максимално на базата на традиционна технология, но процеса по създаване на дизайни (който в последните години е основен) е остарял и неефективен, което силно затруднява цялостното производство на фирмата. 
Настоящето проектно предложение цели именно повишаване конкурентоспособността, производствения капацитет и засилване експортния потенциал на „Хемус” ООД чрез оптимизиране на един от производствените процеси на фирмата - създаване на дизайни на килими.
Целевата група на проекта е малко предприятие - "Хемус" ООД - от територията на МИГ "Белово, Септември, Велинград".
Предвидените дейности по проекта са:
- Дейност 1 „Подкрепа за общи производствени инвестиции за подобряване на производствения капацитет за растеж чрез ефективното и ефикасно използване на факторите на производство и чрез изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на европейски и международни знания и технологии”;
- Дейност 2 "Информиране и публичност".

Очакваните резултати:
- Подобрена конкурентоспособност и производствен капацитет на "Хемус" ООД - чрез внедрени модерни технологии за подобряване на един от трите производствени процеси (създаване на дизайн) и чрез това постигната: по-висока производителност, оптимизиране на производствената верига, повишаване на добавената стойност;
- Значително повишаване на ресурсната ефективност на предприятието вследствие направените инвестиции в ДМА и ДНА;
- Значително подобрен експортен потенциал на "Хемус" ООД за работа на специфични международни пазари като възстановяването, дигитализацията и ръчното производство на дизайнерски килими от 16-18 век.

Prilojenie 2.16.5_Postoyanna tabela